Общи условия

стоящите Общи условия за използване на сайта courses.ilac.eu представляват договор между Вас и “Международен правен център – И.Л.А.Ц.” Сдружение. С посещението на нашия уебсайт, Вие заявявате, че сте запознат и се съгласявате с нашите Общи условия и се задължавате да ги спазвате. Вие получавате правото да използвате безплатно всички услуги, предоставяни от  Нас, само за лични и нетърговски цели.

В случай, че не сте съгласни с Общите условия по-долу, моля, не използвайте нашия сайт.

Определения

 Потребител – всяко лице, което ползва услугите, предоставени от Нас.

 • Услуги – предоставените на потребителите информационни ресурси, в това число се включват и възможността за изразяване на мнение, споделяне на изображения и прилагане на други материали, които да бъдат публикувани на сайта, както и достъп до: данните на сайта, участие във форумите на сайта.
 • Уеб сайт/ сайт – обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, текст, изображение или други материали и ресурси.
 • Мнение – всеки свободно изразен от Вас коментар, публикуван на сайта.
 • Злонамерени действия – всяко действие или бездействие на потребител, което е в противоречие със законовите разпоредби.

 Страни по Договора

Доставчик на услуги:

Информационните услуги се предоставят и Вие сключвате Договор с „Международен правен център – И.Л.А.Ц.“ Сдружение, ЕИК 176397057, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, р-н Възраждане, ул. „Княз Борис I“ № 123, представлявано от Гинка Тодорова (наричано за краткост „Нас“, „Ние“).

Потребител:

Всяко лице, навършило 18 годишна възраст, което зареди в своя интернет браузър сайта www.courses.ilac.eu

Действие на договора

Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начините, определени в настоящите Общи условия.

Авторски права

Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. Всяко копиране или възпроизвеждане на цели публикации или части от тях може да става след договаряне на условията за това, което включва задължително позоваване и линк към публикацията.

 Конфиденциалност

Ние се ангажираме да гарантираме неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица при спазване на нормативно установения ред. “Международен правен център – И.Л.А.Ц.” Сдружение има право да предоставя събраната статистическа информация на рекламодатели, за статистически или маркетингови цели.

С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за горепосочените цели. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни, като изпрати писмено съобщение на посочения адрес или e-mail за контакти.

 Правила за писане на коментари

Настоящите правила обвързват условията за писане на коментари, анализи, изразяване на Вашето мнение и всичко, което Потребителят желае да сподели чрез сайта на “Международен правен център – И.Л.А.Ц.” Сдружение. Забранява се:

 • Нарушаването на правото на свободно изразяване.
 • Прояви на расова, етническа и религиозна нетърпимост, сексуална дискриминация и призиви към насилие (включително насилие над животни)
 • Използването на вулгарни и обидни изрази, както и нецензурни квалификации.
 • Публикуване на порнографско или открито сексуално съдържание.
 • Публикуване на рекламни съобщения, освен с предварително разрешение от страна на “Международен правен център – И.Л.А.Ц.” Сдружение.
 • Публикуване от Ваша страна на препратки с пиратско съдържание.
 • Нарушаване на авторските права.

 

 Нашият екип Ви призовава при възможност да пишете на кирилица.

 

Всеки коментар, който нарушава настоящите правила, подлежи на изтриване. “Международен правен център – И.Л.А.Ц.” Сдружение запазва правото си в определени случаи да преустанови достъпа на предоставената услуга на съответното лице, както и да предприеме  всички законови мерки за откриване на нарушителя и уведомяване на компетентните органи.

 Отговорност

 При добавяне на мнение или коментар, Вие се съгласявате да спазвате Правилата за писане на коментари. “Международен правен център – И.Л.А.Ц.” Сдружение не носи отговорност за изразените от Вас мнения.  

 • С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят декларира, че използването на предоставяните Услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност.
 • Страните се съгласяват, че “Международен правен център – И.Л.А.Ц.” Сдружение не отговаря за евентуално причинени на Потребителя при ползване на предоставяните Услуги или невъзможността да се ползват предлаганите Услуги вреди, освен ако са причинени от “Международен правен център – И.Л.А.Ц.” Сдружение умишлено или при проявена груба небрежност.
 • “Международен правен център – И.Л.А.Ц.” Сдружение не носи отговорност за непредоставяне на Услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на “Международен правен център – И.Л.А.Ц.” Сдружение, както и при случай на нерегламентиран достъп на трети лица във функционирането на информационната система.
 • “Международен правен център – И.Л.А.Ц.” Сдружение не носи отговорност за публикувани от Потребителите материали – снимки, текстове, електронни препратки и други материали.
 • “Международен правен център – И.Л.А.Ц.” Сдружение не носи отговорност за информацията, съдържаща се в уебсайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.
 • “Международен правен център – И.Л.А.Ц.” Сдружение не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт/приложение.
 • “Международен правен център – И.Л.А.Ц.” Сдружение има право на обезщетение за всички вреди, които са следствие от нарушение на тези Общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 

Заявяване на участие в курс/семинар, организиран от МПЦ ИЛАЦ (наричан за краткост „Услугата“)

 

Услугите, предоставяни по силата на Общите условия, които представляват договор между Вас и Нас, са достъпни след заявка за закупуване на билет за участие в някоя от предоставените от Нас Услуги, а именно семинар и/или курс.

 При подпълване на Заявка за участие следва да предоставите Ваши лични данни, които ще бъдат обработвани от МПЦ ИЛАЦ с цел осъществяване на договорните ни отношения. Същите ще  бъдат съхранявани с най-високи технически и организационни мерки за  сигурност. В случай, че искате да получите подробна информация за обработването на личните Ви данни може да я намерите в {Политиката ни за поверителност} .

Семинарите/Курсовете се провеждат чрез онлайн платформата Zoom, поради което Ваши лични данни като образ и глас ще бъдат  обработвани от Zoom, в качеството му на обработващ лични данни. Ако искате да се запознаете с условията на обработване и съхранение на личните Ви данни от страна на Zoom, може да направите това  тук. По време на семинарите  същите  ще  бъдат  записвани и съхранявани съгласно политиката за поверителност на МПЦ ИЛАЦ и на Zoom.

При извършване на Заявка за участие в организирана от Нас Услуга, автоматично ще получите електронно съобщение на посочения от Вас имейл адрес с потвърждение, че сме получили Вашата поръчка.

 

Вашата поръчка представлява приемане на наша оферта за участие в курс/семинар, чрез закупуване на билет.

 

Правото на участие в семинар/курс, както и статусът Ви „Участник“ възникват след заплащане на съответната такса, с което получавате билет на посочения от Вас имейл адрес. Билетът, който ще ви бъде предоставен е индивидуален и може да бъде използван само от Вас или лицето, чиито данни сте посочили при подпълване на Заявката за участие.  Ние не носим отговорност, ако сте попълнили грешни и/или невалидни данни за връзка с Вас. В такъв случай Вашият билет няма да бъде изпратен. При възникване на такъв проблем може да се обърнете към нашия екип за отстраняването му.

 

Нашият уебсайт съдържа възможност за предоставяне на данни търговско дружество, регистрирано на територията на Република България, в Европейския съюз или трета страна, с цел издаване на счетоводно-отчетен документ.

 

Услуги, които не са включени в изпратеното електронно съобщение на посочения от Вас имейл адрес, не се включват в поръчката и договора между Вас и Нас.

 

„Международен правен център – И.Л.А.Ц.“ Сдружение, ЕИК 176397057, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, р-н Възраждане, ул. „Княз Борис I“ № 123, представлявано от Гинка Тодорова, е официалният организатор на семинарите, респективно курсовете и/или други видове дейности, и си запазва правото еднолично да определя условията за провеждането им, и цената им.

 

МПЦ ИЛАЦ си запазва правото да променя програмата, както и лекторите в следствие на непредвидени обстоятелства или събития, които са извън нашия контрол, като се задължава да съобщи настъпилите промени на Участници във възможно най-кратки срокове. Подобни промени не предполагат връщане на вече заплатена такса за участие. МПЦ ИЛАЦ се задължава в случаите на пълно анулиране на семинар/или събитие, да Ви предостави безплатно право на участието в друга подобна Услуга, равняваща се на заплатената от Вас стойност.

 

 

Веднъж заплатена такса за участие не може да бъде възстановена, освен при изрично съгласие от страна на МПЦ ИЛАЦ. В случай че за участника възникнат непредвидени обстоятелства, които го възпрепятстват да вземе участие в семинара/курса, след съгласие от страна на МПЦ ИЛАЦ, участникът  може да преотстъпи правото си на участие на трето лице.

 

 

Сертификати за участие

 

При участие в нашите семинари/курсове Вие получавате индивидуален сертификат за преминато обучение в електронен вариант. Същият съдържа код за автентичност, който може да бъде проверен на нашия уебсайт. При поискване същият може да бъде издаден и на хартия.

 

 

Начини за плащане

 

Вие можете да заплатите заявената от Вас Услуга посредством следните начини:

 

 • По банков път /При избиране на тази опция ще получите имейл с данни за нашето търговско дружество/
 • Чрез ИЗИПЕЙ” АД, седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. Иван Вазов No16, ЕИК:131344648, „ИЗИПЕЙ”АД е доставчик на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи /ЗПУПС/, регистриран в Република България и лицензиран от Българска народна банка (БНБ) с Решение № 258 на УС на БНБ от 25.10.2018г. за извършване на дейност като дружество за електронни пари, вписано в публичния регистър по чл. 19 от ЗПУПС, воден от БНБ. Платежният надзор върху дейността на ИЗИПЕЙ АД се осъществява от БНБ.

 

МПЦ ИЛАЦ си запазва правото да забави или откаже поръчки, когато трансакцията съдържа непълни и/или невалидни данни; данни, които не могат да бъдат потвърдени, или в случаите, когато е заподозряна измама.

 

Обявената цена за закупуването на билет е за присъствието на едно лице. Присъствието на повече от един участник е възможно, единствено при предварително зададена от Нас опция за закупуване на билети в „Пакет“.

Прекратяване на Договора

 Възникналното договорно отношение между “Международен правен център – И.Л.А.Ц.” Сдружение и Потребителя се прекратява:

 • При преустановяване на дейността на “Международен правен център – И.Л.А.Ц.” Сдружение или прекратяване поддържането на уебсайта ilac.eu;
 • Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на предоставените услуги, т.е. да спре посещаването на нашия уебсайт;

 Актуализации на Общите условия

 

“Международен правен център – И.Л.А.Ц.” Сдружение си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта на видно и достъпно за всеки потребител място.

 Други

В случай, че някоя от установените клаузи от настоящите Общи условия за ползване на Услугите, предоставено от уебсайта “Международен правен център – И.Л.А.Ц.” Сдружение бъде обявена за недействителна, останалата част от Общите условия оставят в сила.

За неуредените въпроси в настоящите Общи условия се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

 

За въпроси и връзка с нас: info@courses.ilac.eu

 

 

Настоящите Общи условия влизат в сила на 01.03.2023

 

 

 

Вижте какво сме Ви приготвили

Готови сте за обучение?

Можете да погледнете всички предстоящи събития, които сме приготвили за Вас

Сайтът е собственост на Международен правен Център, ЕИК: 176397057, адрес: "Княз Борис I" № 123 | За контакт : 0885363116

Запишете се за нашия бюлетин!

Запишете се за нашия бюлетин!

Запишете се за да получавате последните новини, нови семинари и курсове.

Благодарим Ви, че се записахте!

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner Обадете ни се