Новото законодателство за #whistleblowing

от 15.03.2023Новини

На 27 януари 2023 г. Народно събрание прие Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН), който влиза в сила от 04.05.2023 г. Основната му цел е гарантиране на ефективна защита на лицата в публичния и частния сектор, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, станала им известна при или по повод изпълнение на трудовите или служебните им задължения или в друг работен контекст.

На кои лица се предоставя защита?

Сигнализиращо лице по смисъла на този закон е физическо лице, което подава сигнал или публично оповестява информация за нарушение, станало му известно в качеството му на:

 • работник, служител, държавен служител или друго лице, което полага наемен труд, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането;
 • лице, което полага труд без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия и/или занаятчийска дейност;
 • доброволец или стажант;
 • съдружник, акционер, едноличен собственик на капитала, член на управителен или контролен орган на търговско дружество, член на одитния комитет на предприятие;
 • лице, което работи за физическо или юридическо лице, негови подизпълнители или доставчици;
 • кандидат за работа, участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа и получил в това качество информация за нарушение;
 • работник или служител, когато информацията е получена в рамките на трудово или служебно правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала или на публичното оповестяване.

Защита по този закон се предоставя и на всяко друго сигнализиращо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в работен контекст, както и на лицата, които помагат на сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнал; на лица, които са свързани със сигнализиращото лице и които могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия поради сигнализирането и на юридически лица, в които сигнализиращото лице притежава дялово участие, за които работи или с които е свързано по друг начин в работен контекст.

Какво трябва да съдържа сигналът?

 • трите имена, адрес и телефон на подателя, както и електронен адрес, ако има такъв;
 • имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретни лица и те са известни;
 • конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице;
 • дата на подаване на сигнала;
 • подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя.

 

Съгласно чл.19 от ЗЗЛПСПОИН централен орган за външно подаване на сигнали и за защита на лицата, на които такава защита се предоставя по смисъла на този закон, е Комисията за защита на личните данни.

Какви правомощия има КЗЛД?

 • да организира приемането на сигналите и ги насочва към компетентните органи с цел тяхната проверка и предприемане на последващи действия;
 • да утвърждава формуляри за приемане на сигнали; координира и контролира дейностите по разглеждане на сигнали от страна на задължените субекти по чл. 20, както и на всички органи и организации, които получават или работят с такива сигнали;
 • да дава методически указания на задължените субекти по чл. 12, ал. 1, извършва обучения на техни служители, отговарящи за разглеждането на сигнали по този закон, и приема наредба за воденето на регистъра по чл. 18, ал. 4 и за препращане на вътрешните сигнали към нея;
 • да поддържа регистър на сигналите, анализира и обобщава практиката по работата с тях и предава на Европейската комисия необходимите статистически данни;
 • да изпълнява и другите правомощия, които са ѝ вменени по силата на този закон, и осигурява защитата на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, включително чрез прилагането на административните мерки, предвидени в този закон.

Къде можем да открием повече информация как и къде да подадем сигнал?

КЗЛД публикува на интернет страницата си в самостоятелен и лесно разпознаваем и достъпен раздел следната информация:

 • условията, при които се предоставя правото на защита по този закон;
 • данните за контакт относно използването на канала за външно подаване на сигнал, по-специално електронни и пощенски адреси, телефонни номера, като се посочва дали телефонните разговори се записват;
 • процедурите, приложими за подаването на сигнали за нарушения, включително относно начина, по който Комисията може да поиска от сигнализиращото лице да изясни подадената информация или да предостави допълнителна информация, срока за предоставяне на обратна информация на сигнализиращото лице, вида и съдържанието на обратната информация;
 • режима на поверителност, приложим за сигналите, и информация за обработването на лични данни във връзка със сигналите;
 • последващите действия, които се предприемат във връзка със сигналите;
 • възможностите за получаване на поверително консултиране за лицата, които обмислят да подадат сигнал, процедурите и правните средства за защита срещу репресивни ответни действия;
 • условията, при които лицето, подаващо сигнал до Комисията, е защитено от носене на отговорност в случай на нарушаване на поверителността съгласно чл. 31 от ЗЗЛПСПОИН.

Прочетете целият текст на ЗЗЛПСПОИН на https://www.cpdp.bg/index.php?p=element&aid=1394 .

Ако Вашата компания се нуждае от правни съвети във връзка с приложението на новото законодателство, можете да се свържете с екипа на Международен правен център – ILAC.

Харесва ти тази статия? Виж нашите обучения...

Вижте какво сме Ви приготвили

Готови сте за обучение?

Можете да погледнете всички предстоящи събития, които сме приготвили за Вас

Сайтът е собственост на Международен правен Център, ЕИК: 176397057, адрес: "Княз Борис I" № 123 | За контакт : 0885363116

Запишете се за нашия бюлетин!

Запишете се за нашия бюлетин!

Запишете се за да получавате последните новини, нови семинари и курсове.

Благодарим Ви, че се записахте!

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner Обадете ни се