КЗЛД издаде указания за обработване на лични данни след сигнал за оповестяване на имена на непълнолетни лица

от 06.04.2023Новини

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) издаде указания за административните органи за оповестяването на имена на непълнолетни лица. Те са във връзка с постъпил сигнал за наложената практика на общините да публикуват имената на малолетни и непълнолетни лица, на които са наложени административни наказания „обществено порицание“. КЗЛД издава тези указания за изпълнението на това наказание според Закона за административните нарушения и наказания.

 • Недопустимост за публикуване в интернет

Според чл.14 на ЗАНН „обществено порицание“ е публично порицание на нарушителя пред трудовия колектив, където работи, или пред организацията, в която членува. Тези наказания се налагат с цел да се предупреди и превъзпита нарушителят към спазване на установения правен ред. Съгласно чл.10 от Регламент на ЕС 2016/679 обработването на лични данни, свързани с присъди и нарушения или със свързаните с тях мерки за сигурност, въз основа на чл. 6, пар. 1 от същия, се извършва само под контрола на официален орган или когато обработването е разрешено от правото на Съюза или правото на държава членка, в което са предвидени подходящи гаранции за правата и свободите на субектите на данни. Член 76 на ЗАНН не предвижда „порицание“ чрез обявяване в интернет и така не се отчитат рисковете от обработване на лични данни чрез публичното им разпостранение. Подобно публикуване е с риск от физически, материални или нематериални вреди, накърняване на репутацията, нарушаване на поверителността на личните данни и още други неприятни последствия. При обработка на лични данни на деца е необходимо да се въведат и прилагат подходящи мерки за тяхната сигурност. Рискът от възникване на дискриминация към деца, наказвани с „обществено порицание“ е опоменат в Конвенцията на ОНН за правата на детето. Българското законодателство е въвело изискване за закрила на личността на детето, по силата на което сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители.Когато наказанието не може да се осъществи по реда и условията на чл.76 от ЗАНН, информация за него трябва да се обявява единствено на определените за това места, като това биха могли да бъдат информационните табла в сградите на общините.

 • Свеждане на данните до минимум

Самото наказание „обществено порицание“ представлява операция по обработване на лични данни. Там намират приложение принципите в чл.5 от Регламент на ЕС 2016/679. В този случай данните трябва да се оповестяват само при конкретни, изрично указани и легитимни цели и не трябва да се обработват по начин, несъвместим с тези цели. В конкретния случай, оповестените данни трябва да бъдат подходящи и ограничени до строго необходимото за постигане на целите на наказанието, за да не прехвърлят целите на самото наказание. Неограничаването на съобщените лични данни може да доведе до по-тежки последици за наказаното лице, отколкото при налагане на глоба на пълнолетно лице. Данните, които се оповестяват във връзка с изпълнението на наказанието, трябва да се ограничат до строго неоходимото като:

 • Имена на наказаното лице
 • Населеното място на наказания, но без информация за точния адрес
 • Описание на извършеното нарушение
 • Кой е административнонаказващия орган

Не трябва да се оповестяват данни като ЕГН, дата на раждане, номер на документ за самоличност, постоянен адрес.

 • Ограничение на срока

Когато административното наказания „обществено порицание“, оформено в наказателно постановление, се изпраща за изпълнение на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към общините. Те в качеството си на администратори на лични данни , трябва да го обявят само на определени за това места в сградите на общините.

След обяснението на тези съображения КЗЛД дава следните указания:

 1. При налагане на административно наказание „обществено порицание“ се изпраща на общините/МКБППМН към общините, като последните не трябва да го обявяват в своите интернет страници.
 2. Информация за наложеното наказание трябва да се обявява единствено на определените за това места (напр. информационни табла) в сградите на общините. При обявяване трябва да се показват само лични данни, които са посочени по-горе в статията.
 3. При изпълнение на наложеното административно наказание „обществено наказание“ не трябва да се разкрива информация, която също е посочена по-горе в статията.
 4. Обявлението трябва да е видно на мястото за срок от 1 месец, след което трябва да се премахне.
 5. Общините трябва да извършат преглед на съдържанието на интернет страниците си и ако установят наличие на обявление на това наказание, трябва да предприемат действия по премахването им в срок от 1 месец от издаването на тези указания.
 6. При липса на предприети действия от общините в срока, даден от т.5, КЗЛД ще упражни правомощията си по чл.58, пар.2 от Регламент на ЕС 2016/679.
 7. Тези указания се прилагат за обработването на лични данни при непълнолетни лиза при изпълнение на административно наказание „обществено порицание“.

Прочетете пълния текст на дадените от КЗЛД указания тук.

Ако Вашата компания се нуждае от правни съвети във връзка със защитата на лични данни, можете да се свържете с екипа на ILAC.

Източник: Институционалния уебсайт на КЗЛД

Автор: Габриела Димитрова

Харесва ти тази статия? Виж нашите обучения...

Вижте какво сме Ви приготвили

Готови сте за обучение?

Можете да погледнете всички предстоящи събития, които сме приготвили за Вас

Сайтът е собственост на Международен правен Център, ЕИК: 176397057, адрес: "Княз Борис I" № 123 | За контакт : 0885363116

Запишете се за нашия бюлетин!

Запишете се за нашия бюлетин!

Запишете се за да получавате последните новини, нови семинари и курсове.

Благодарим Ви, че се записахте!

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner Обадете ни се